Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.DO Phần mở rộng tập tin

Tập tin do là gì và làm sao mở nó - Java Servlet File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin do không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở do trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin do bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

là một chương trình Java chạy trên Web được dùng bởi các máy chủ web hỗ trợ Java như IBM WebSphere hoặc Tomcat. Thường là dùng để chỉ đường tới bộ điều khiển Strut, tạo các trang web động. Một vài chương trình hội thảo qua Web (Webinar) còn tạo các file DO dưới định dạng file .VCS.

Nếu chuyển sang tệp mở rộng"vcs" file DO có thể được xuất sang nhiều chương trình nhắc nhở và tạo lịch (scheduling program)

do tập tin -phần mềm có thể mở do tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem do tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới do tập tin
Google Chrome 71.0.3578.80
Trình duyệt nổi danh đến từ Google
Đánh giá của người dùng

Mở do tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Apache Tomcat

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp do Logo Windows