Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Linsbury Ltd

Thông tin thêm: Linsbury Ltd is an IT security consultancy company based in England, UK. We help customers in EU and USA deploy, configure and use various IT security solutions to mitigate the risk of malware and Advanced Threats. Malicious File Hunter is the first publicly released software that aims to help administrators locate specific files on a large network using built WMI in most Windows operating systems.


Tên Nhà phát triển: Linsbury Ltd

1.
Phần mềm bảo mật có thể kiểm tra các tệp tin độc hại trên hệ thống mạng
Malicious File Hunter
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 6

Thông tin hỗ trợ của nhà phát triển

Trang web
Hộp thư hỗ trợ
Điện thoại hỗ trợ