AOL Address Book File .aby File Extension

Developer:
AOL
Mục lục tập tin:
Duyệt phần mở rộng tệp theo chữ cái đầu của chúng
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Tập tin aby là gì và làm sao mở nó - AOL Address Book File

Mục lục tập tin:
Nhà phát triển:
AOL

Tệp tin tạo ra bởi AOL, 1 cổng thông tin trực tuyến. Các tệp này có tác dụng lưu trữ thông tin về các địa chỉ trực tuyến trên 1 máy tính.

Tệp ABY có thể được chuyển thành các định dạng khác thông qua ePreserver.