Tập tin ngôn ngữ định nghĩa giao diện .idl File Extension

Developer:
Microsoft
Mục lục tập tin:
Duyệt phần mở rộng tệp theo chữ cái đầu của chúng
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Tập tin idl là gì và làm sao mở nó - Tập tin ngôn ngữ định nghĩa giao diện

Mục lục tập tin:
Nhà phát triển:
Microsoft

Tập tin ngôn ngữ định nghĩa giao diện