ESRI Published Map File .pmf File Extension

Developer:
ESRI
Mục lục tập tin:
Duyệt phần mở rộng tệp theo chữ cái đầu của chúng
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Tập tin pmf là gì và làm sao mở nó - ESRI Published Map File

Mục lục tập tin:
Nhà phát triển:
ESRI

Là file map chỉ để đọc(read-only) tạo bởi ArcMap, một ứng dụng tích hợp với ESRI Desktop GIS; lưu trữ một biến thể thu gọn của file mape .MXD.

Nó có thể được mở bằng ứng dụng miễn phí ArcReader, cho phép bản đồ được đọc và chia sẻ giữa những người dùng không có phần mềm thương mại ArcGIS.