Tập tin Hệ thống (33 Kiểu tập tin)

Tập tin Hệ thống - Types & Formats of file extensions

Các hệ điều hành Mac, Windows, và Linux đều có các tập tin hệ thống chẳng hạn như là các thư viện liên kết động. Các ví dụ khác về các tập tin hệ thống bao gồm các biểu tượng, các chủ đề (một tổ hợp các hình nền, màu sắc và âm thanh), và các trình điều khiển thiết bị (một chương trình máy tính điều khiển một thiết bị gắn vào máy tính).

Các kết xuất tập tin của hệ thống cũng được thêm vào thể loại này. Các phần mở rộng tập tin hệ thống phổ biến là .DLL, .CPL, .SYS, và .DRV.