Wix Source File .wxs File Extension

Developer:
Outercurve Foundation
Mục lục tập tin:
Duyệt phần mở rộng tệp theo chữ cái đầu của chúng
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Tập tin wxs là gì và làm sao mở nó - Wix Source File

Mục lục tập tin:
Nhà phát triển:
Outercurve Foundation

. wxs là một tập tin nguồn. WIX toolset là cha đẻ của tiện ích này. Nó đơn giản là một chương trình phát triển trình cài đặt Windows.

Các tập tin WXS phải được viết bằng giản đồ WIX.