Blackberry Encrypted Data File .rem File Extension

Developer:
Research In Motion
Mục lục tập tin:
Duyệt phần mở rộng tệp theo chữ cái đầu của chúng
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Tập tin rem là gì và làm sao mở nó - Blackberry Encrypted Data File

Mục lục tập tin:
Nhà phát triển:
Research In Motion

Điện thoại thông minh Blackberry bao gồm những tập tin mã hóa .rem. .jpg.rem là một tập tin mã hóa kết hợp với tập tin ảnh JPG. Bạn cần một điện thoại Blackberry để có thể giải mã những tập tin .rem để chúng có thể mở được trên máy tính.

Bạn có thể chuyển những tập tin .rem thông qua phần mềm trên Blackberry vào máy tính một cách gián tiếp.